Правна информация

Последно актуализиране: 30 Август 2010г.

Добре дошли в уебсайта на Вартнер („Уебсайта”)

Уебсайтът се ръководи от Чефаро Ирландия ООД, компания принадлежаща на Омега Фарма Груп (общо наричани по-долу „Чефаро”, „ние”, или „нас”).

Вашето съгласие и промени по Правната информация

Осъществявайки достъп до и използвайки Уебсайта, вие потвърждавате, че сте прегледали и се съгласявате с настоящата Правна информация.

Уебсайтът, неговото съдържание и настоящата Правна информация може от време на време да бъдат актуализирани или променяни без предварително уведомление. Чрез достъп до и ползване на Уебсайта след такава актуализация и/или промяна, вие сте обвързани с всяка от актуализациите и/или промените. Ето защо, моля преглеждайте периодично настоящата Правна информация.

Пригодност на Уебсайта

Този Уебсайт е създаден така, че да отговаря на законите и разпоредбите на Европейския съюз и е предназначен за употреба единствено от жители на Европейския съюз. Достъпът до Уебстайта може да не е закнен за определени лица или в определени държави извън Европейския Съюз. Ако се свържете с този Уебсайт от страна извън Европейския съюз, го правите на свой собствен риск и отговорност.

Не е източник на медицински съвети

Този Уебсайт и съдържанието му са представени в обща форма и са предоставени само за информационни цели. Уебсайтът и неговото съдържание не са предназначени, нито препоръчани като заместител на професионален медицински съвет. Нищо, от съдържащо се в този Уебсайт не е предназначено и не трябва да бъде използвано за медицинско диагностициране или лечение. Винаги търсете съвет от Вашия лекар или друг квалифициран доставчик на здравни услуги относно всяко медицинско състояние или лечение. Никога не пренебрегвайте или отлагайте търсенето на медицински съвет заради нещо, което сте прочели в този Уебсайт.

Информация за продукт или услуга

Информацията предоставена на Уебсайта може да варира от държава до държава, и не всички продукти и/или услуги може да са налични във всяка държава. Препратка към продукт или услуга не означава, че този продукт или услуга е или ще бъде наличен във Вашата държава. Продуктите и услугите споменати в този Уебсайт могат да подлежат на различни регулаторни изисквания в зависимост от държавата. Нищо от натоящия Уебсайт не трябва да се тълкува като промоция или реклама на продукт или услуга, които са забранени в съответната държава.

Авторско право и ползване на информация

Уебсайтът и неговото съдържание се притежават или контролират от Чефаро и са защитени от законите за авторско право. Имате право на достъп и теглене на информация, включително текстове, изображения, аудио и видео файлове от Уебсайта за Ваша лична, нетърговска употреба, но

всякакви промени или репродукции на Уебсайта и неговото съдържание са забранени. Не можете да разпространявате, променяте, предавате, повторно да употребявате или препращате Уебсайта или всякакво негово съдържание. Чефаро не гарантира, че Вашето ползване на информация, съдържаща се на Уебсайта, няма да наруши правата на трети страни. Не Ви се предоставя лиценз или друго право върху Уебсайта или всякакво негово съдържание с изключение на ограничено право за ползване по начина, посочен в настоящия параграф,

Търговски марки

Търговските марки, марки за услуги, търговски наименования и визия на търговските марки в този Уебсайт са защитени от националното и международно законодателство. Никое от тях не може да бъде използвано без предварително, писмено упълномощаване от Чефаро. Нямате и не Ви се дава разрешение или право по отношение на всякакви такива търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и визия на търговските марки без изричното писмено разрешение на Чефаро.

Отказ от гаранции

Чефаро полага всички усилия за поддържане на Уебсайта и неговото съдържание вярно и актуално; и все пак ние не правим никакви постъпки или не даваме гаранции по отношение на точността и пълнотата на Уебсайта и неговото съдържание.

УЕБСАЙТЪТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ “ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА”. ЧЕФАРО НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА ПЪЛНОТА, ПРЕЦИЗНОСТ, ДОСТЪПНОСТ, НЕНАРУШИМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. ЧЕФАРО НЕ ТВЪРДИ ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ ИЛИ ДРУГИ КОДОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ЗАРАЗНИ ИЛИ ДЕСТРУКТИВНИ СВОЙСТВА.

НИТО ЧЕФАРО, НИТО НИКОЯ ДРУГА КОМПАНИЯ ОТ ОМЕГА ФАРМА ГРУП, НИТО НЯКОЯ ДРУГА СТРАНА, УЧАСТВАЩА В СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ СТОПАНИСВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ, НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ДО, УПОТРЕБАТА НА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ДОВЕРЯВАНЕТО НА ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ГРЕШКА ИЛИ ПРОПУСК В УЕБСАЙТА И ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключване и/или ограничаване на определени гаранции и/или отговорности, тези изключения и/или ограничения може да не се отнасят за Вас.

Приложимо право и компетентен съд

Всеки иск, свързан с този Уебсайт и неговото съдържание се подчинява на законите на Ирландия. Използвайки този Уебсайт, Вие приемате компетентността на ирландския съд.

Връзки към други уебсайтове

Този Уебсайт може да съдържа препратки или връзки към други уебсайтове, които не се контролират от Чефаро и за които тази правна информация не е приложима Тези препратки и/или връзки са предоставени за ваше удобство и Чефаро не носи отговорност за вреди или поражения, произтичащи от тези други Уебсайтове или препратки или връзки към тях. Моля, имайте предвид, че Вие носите цялата отговорност за посещенията си в други такива сайтове.

Връзки към Уебсайта

Никакво фреймиране, предоставяне на „дълбока” връзка, създаване на огледални копия или препредаване на Уебсайта или неговото съдържание, нито цитиране или ползване на Уебсайта в неговата цялост или на части от него или неговото съдържание в уебсайт на трета страна не е позволено без предварително писмено съгласие на Чефаро. Ако се интересувате от предоставяне на линк в нашия сайт, моля свържете се с нас на адреса, посочен по-долу.

Политика на поверителност

Вашето посещение на този Уебсайт е обект на нашата Политика на поверителност.

За връзка с нас

Моля, не се колебайте да се свържете с нас ако имате каквито и да е въпроси относно настоящата Правна информация.

Редактор:

Чефаро Ирландия ООД,
Фармхам драйв,
Финглас, Дъблин 11,
Ирландия

Хостинг компания:

Омега Фарма НВ
Венековег 26
9810 Назарет